Starhost.cz

 

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky poskytování služeb společnosti Michal Kumžák, dále jen poskytovatel, platné od 9.3.2011.

 1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru s přístupem do počítačové sítě internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat do sítě internet pod protokoly HTTP a HTTPS a zřízení a provoz e-mailových služeb.
 2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
 3. Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí zákazník.
  Postup registrace doménového jména:
  1. Zákazník si přes webový formulář objedná volné doménové jméno.
  2. Poskytovatel na toto doménové jméno vystaví výzvu k platbě, kterou odešle zákazníkovi.
  3. Po zaplacení výzvy k platbě poskytovatel zaregistruje doménové jméno a vystaví daňový doklad, který odešle zakazníkovi.
  4. V případě, že třetí strana v době mezi objednáním a zaplacením výzvy k platbě, registruje zvolené doménové jméno:
   1. zákazník si vybere jiné volné doménové jméno, které bude okamžitě registrováno
   2. bude objednávka stornována a finance vráceny zákazníkovi
 4. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 5. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP, FTPS nebo SCP.
 6. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, dodávce energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru. Zároveň poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk nebo ztrátu obchodních příležitostí zákazníka.
 7. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy. Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
 8. Poskytovatel aplikuje na přenosovou kapacitu poskytovaných služeb politiku FUP (Fair user policy), v rámci které je na základě přenesených dat omezeno pásmo a počet výkonných procesů.
 9. Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí dle zvoleného platebního modelu ročně dopředu. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 24 hodin od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě.
 10. Je-li zákazník v prodlení s platbou nebo její části po datu splatnosti výzvy k platbě, resp. po expiraci provozovaných služeb, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb.
 11. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných zákazníkem a nahlížet do elektronické pošty zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat zákazníka je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit zákazníkovi.
 12. Zákazník nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Zákazník nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů, ukončit poskytování služeb, nebo podniknout další prevetivní kroky.
 13. Zákazník odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Zákazník nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.
 14. Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.
 15. Poskytovatel je oprávněn bez nároku na náhradu přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li zákazník některé z povinností nebo nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. Zákazník odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.
 16. Poskytovatel je oprávněn jednostraně měnit znění obchodních podmínek.
 
 
 

© Starhost.cz 2010 | Mapa webu

Vyhledat